သတင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ

CSR

Activities Project to "Walk, run, change lives, conquer the disease" make employees healthier.

Share

บริษัทฯ จัดทำโครงการ “เดินวิ่ง เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรค” มีพนักงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 58 ท่าน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดิน-วิ่ง และการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีเพื่อให้ พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากความอ้วน โดยจะมีวิทยากรจากโรงพยาบาลเอกชล มาให้ความรู้ และตรวจสุขภาพวัดความดัน วัดระดับน้ำตาลในเลือดให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ โครงการ เริ่มวันที่ 31 พ.ค. 2562 และปิดโครงการ วันที่ 28 พ.ย. 2562