သတင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ

CSR

Activities Reforestation for the land

Share

บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน ในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ณ เขาขวางอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาป่าไม้ ณ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี