သတင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ

NEWS

UNIMIT Safety Week 2019

Share

บริษัทฯ ได้จัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย UNIMIT Safety Week 2019 (วันที่ 30 สิงหาคม 2562) เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของคนทำงาน รวมถึงสร้างเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยภายในงานมีบูทจาก Safety, อนุรักษ์พลังงาน, กีฬาและสันทนาการ, CAC และ CSR มีกิจกรรมเล่นเกมส์และให้ความรู้มากมาย พร้อมกับของรางวัลมอบให้แก่พนักงาน